CONSELLO GALEGO DE
ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRI
AIS