CONSELLO GALEGO DE
ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS