top of page
  • Decreto Número 148/1969, 13 febreiro 1969, (Ministerio Educación e Ciencia). Enseñanzas Técnicas. Denominacións de Técnicos de Graos Superior e Medio e Especialidades de éstos. 

  • Real Decreto Lei 37/1977, de 13 de xuño, sobre Atribucións dos Peritos Inudustriais. 

  • Lei 12/1986, de 1 de abril, sobre Regulación das Atribucións Profesionais dos Arquitectos e Enxeñeiros Técnicos e Disposicións Complementarias. 

  • Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación. 

  • Real Decreto 104/2003, de 24 de xaneiro, polo que se aprueban os Estatutos xerais dos Colexios Oficiais de Peritos e Enxeñeiros Técnicos Industriais e de o seu Consello Xeral. 

  • Real Decreto 1837/2008, de 8 de novembro, polo que incorporanse ao ordenamento xurídico español a Directiva 2005/36/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 7 de setembro de 2005, e a Directiva 2006/100/CE, do Consello, de 20 de novembro de 2006, relativas ao recoñecemento de cualificacións profesionais, así como a determinados aspectos do exercicio da profesión de abogado.

  • Orden CIN/351/2009 de 9 de febreiro, pola que se establecen os requisitos para a verificación dos títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial.

  • Real Decreto 967/2014, de 21 de novembro, polo que se establecen os requisitos e o procedemento para a homologación e declaración de equivalencia a titulación e a nivel académico universitario oficial e para a convalidación de estudios extranxeiros de educación superior, e o procedemento para determinar a correspondencia aos niveis do marco español de cualificacións para a educación superior dos títulos oficiais de Arquitecto, Enxeñeiro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Enxeñeiro Técnico e Diplomado.

  • Acordos do Consello de Ministros que aproban a correspondencia cos niveis académico e profesional MECES 2 e EQF 6, dos Enxeñeiros Técnicos Industriais.

Regulación da Profesión

bottom of page