top of page
  • Protocolo de Colaboración entre a Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza y o Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais, para a Prestación de Asistencia Pericial á  Administración de Xustiza. Asinado en data 20 de maio de 2013

  • Acordo de Colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o  Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais para a Presentación Telemática de Declaracións, Comunicacións e outros documentos tributarios en representación de terceros. Asinado en data14 de abril de 2014

  • Convenio Marco de Colaboración entre o Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriales (CGETI) e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), para a realización de Prácticas Formativas en Concellos e Diputacións de Galicia, por Enxeñeiros Técnicos Industriais e Grados en la Enxeñería na Rama Industrial. Asinado o 21 de xaneiro de 2015.

Convenios

bottom of page