top of page

XUNTA EJECUTIVA

PRESIDENTE

D. Santiago L. Gómez-Randulfe Álvarez
ourense@cgeti.org

 

VICEPRESIDENTES
D. Jorge Cerqueiro Pequeño

D. Macario Yebra Lemos

D. Jorge Rivera Gómez

 

SECRETARIO
D. José Manuel Aldemira Requejo.
ourense@cgeti.org


VOCAIS-
D. Juan Carlos Muíñz Abuín
D. Felix Ledo Pernas
D. Ernesto Remeseiro del Nozal.
D. Pedro J. Rodriguez Seoane
Dª Belén Pérez Rodríguez
D. José Manuel Seijo Casal.
D. José Luis Sanz Acosta
D. Luis Oscar Valiña Rodríguez

 

 

 

 

 

 

 

PLENO

 

O Pleno do Consello Galego: definición e funcionamento.
(dos estatutos oficiais de CGETI, Artigo 7º)

 

O Pleno do Consello é o órgano superior de expresión da vontade dos colexios galegos. Os seus acordos, adoptados con arranxo aos presentes estatutos, serán de obrigado cumprimento para todos os colexios e os seus colexiados, e serán executivos independentemente de cando se produza a aprobación do acta.

 

O Pleno do Consello estará formado por:

a) Os decanos e presidentes das delegacións dos colexios.

b) 50 membros elexidos entre os colexiados de todos os colexios, cuxa elección e designación dentro de cada colexio efectuaráse da forma que se establezca na súa normativa interna. O número de membros de cada colexio deberá ser proporcional ao número de colexiados existentes en Galicia a 31 de decembro do ano anterior.

c) O Consello se renovará anualmente na parte designada polos colexios.

O Pleno do Consello Galego podrá celebrar sesións ordinarias o extraordinarias.

registro-xunta.png

Órganos de Goberno

bottom of page