top of page

XUNTA EJECUTIVA

PRESIDENTE

D. Jorge Cerqueiro Pequeño.
vigo@cgeti.org

 

VICEPRESIDENTES
D. Macario Yebra Lemos.

D. Jorge Rivera Gómez.

D. Santiago L. Gómez-Randulfe Álvarez.

 

SECRETARIO
D. Maximino García Sánchez.

vigo@cgeti.org


VOCAIS-
D. Ernesto Remeseiro del Nozal.
D. Pedro J. Rodríguez Seoane.
D. José Manuel Seijo Casal.
D. Juan Carlos Muñiz Abuín.
D. Juan Carlos Platas Felgueiras
D. José Luis Sanz Acosta.
D. Luis Óscar Valiña Rodríguez.
D. José Manuel Aldemira Requejo.

 

 

 

 

 

 

 

PLENO

 

O Pleno do Consello Galego: definición e funcionamento.
(dos estatutos oficiais de CGETI, Artigo 7º)

 

O Pleno do Consello é o órgano superior de expresión da vontade dos colexios galegos. Os seus acordos, adoptados con arranxo aos presentes estatutos, serán de obrigado cumprimento para todos os colexios e os seus colexiados, e serán executivos independentemente de cando se produza a aprobación do acta.

 

O Pleno do Consello estará formado por:

a) Os decanos e presidentes das delegacións dos colexios.

b) 50 membros elexidos entre os colexiados de todos os colexios, cuxa elección e designación dentro de cada colexio efectuaráse da forma que se establezca na súa normativa interna. O número de membros de cada colexio deberá ser proporcional ao número de colexiados existentes en Galicia a 31 de decembro do ano anterior.

c) O Consello se renovará anualmente na parte designada polos colexios.

O Pleno do Consello Galego podrá celebrar sesións ordinarias o extraordinarias.

registro-xunta.png

Órganos de Goberno

bottom of page